Πληροφορίες

Ημερομηνία
17 Φεβρουαρίου 2024

Tόπος διεξαγωγής
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
Τηλ: 210 72 73 516 www.eie.gr

Γραμματεία Ημερίδας
Η γραμματεία θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιστημονικού Προγράμματος της Ημερίδας.

Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της Ημερίδας είναι η Ελληνική.

Βιντεοσκόπηση
Το βιντεοσκοπημένο επιστημονικό προγράμμα της Ημερίδας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μετά τη λήξη της.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες της Ημερίδας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη της Ημερίδας και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή της.

Οπτικά μέσα – Τεχνική γραμματεία
Η αίθουσα διεξαγωγής της Ημερίδας θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στην ειδική τεχνική γραμματεία ή να παραδίδεται μια ώρα πριν την παρουσίαση.

Υγειονομικά Πρωτόκολλα
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων από τους αρμόδιους Φορείς της Πολιτείας.

 

Γραμματεία Ημερίδας
κα Κατερίνα Μονάντερου
Τηλ.: 211 1871259

info@careofchronicpatient.gr
registration@careofchronicpatient.gr

www.herakliotravel.gr   |  www.htravelgroup.com